top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, actie, verkoop en levering tussen Puur en een klant waarop Puur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Privacy, persoonsgegevens en beveiliging
Puur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van de klant om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de klant.
Puur verkoopt de persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. De bestel- en betalingsverwerking vindt plaats met Sisow Payment Innovations, certificaathouder Collecterende Payment Service Provider (CPSP) iDEAL.

Leveringstermijn en verzending
Puur streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres indien de producten voorradig zijn. De verzending gaat via DHL.

Zichttermijn, annuleren en retourneren
De klant heeft recht op een zichttermijn van 14 werkdagen, vanaf het moment dat het product ontvangen is. Binnen deze periode mag een product zonder opgaaf van reden worden teruggestuurd, mits ongebruikt en in ongeopende, originele verpakking. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Als de klant de gehele bestelling wil retourneren zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten worden teruggestort. Bij het retourneren van een deel van de bestelling, zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. De klant dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen en is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het transport. Het bedrag wordt, na goede ontvangst van de retourzending, binnen 14 dagen terugbetaald. Alle retourneringen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Overmacht
Puur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Puur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Puur niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Prijzen en betalingen
Alle vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro's, inclusief btw, andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele betalings- en/of verzendkosten. De klant kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Puur geleverde artikelen blijven eigendom van Puur totdat de klant het verschuldigde bedrag betaald heeft.

Aansprakelijkheid
De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de webwinkel van Puur getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid. Puur aanvaard geen aansprakelijkheid en dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Puur partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page